Hệ thống mái che tại khối đế và hệ thống camera an toàn - PKD03 Vimefulland